Algemene voorwaarden

De dienst

Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Geboortebeer.nl.

Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van de verzending van de gegevens in de volgende twee gevallen: 1. Accounthouders van Geboortebeer.nl: bij stap 4 “controle gegevens” van de opdracht door de koper aan Geboortebeer.nl, 2. Online bestellen & betalen: bij stap 5 “betalen“ van de opdracht door de koper aan Geboortebeer.nl.

Aansprakelijkheid
Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Geboortebeer.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen.

Leveringsvoorwaarden
Geboortebeer.nl heeft een overeenkomst met GLS Netherlands gesloten om alle zendingen te bezorgen en kan alle zendingen traceren. Nadat de bestelling is verwerkt en betaald zal het pakketje binnen 5 werkdagen worden afgeleverd.

Mocht de geadresseerde niet aanwezig zijn bij de 1e levering en ook de buren kunnen het pakketje niet in ontvangst nemen, dan zal de geadresseerde een kaart in de bus krijgen met hierop uitleg en het telefoonnummer van GLS. Binnen 5 werkdagen dient de geadresseerde contact op te nemen om een vervolgafspraak te maken met GLS voor een 2e levering. Een 2e levering wordt binnen Nederland zonder extra kosten 1 keer opnieuw aangeboden. Na een mislukte tweede poging wordt het pakketje aan ons geretourneerd. Indien wij het pakketje geretourneerd krijgen zullen wij contact met u zoeken. Het pakketje kan nogmaals verstuurd worden, de meerkosten zullen wij in rekening brengen.

Adressering aan postbussen is niet mogelijk. Momenteel leveren wij uitsluitend binnen Nederland. Geboortebeer.nl doet haar uiterste best om poststukken op de juiste datum en op het juiste adres te laten bezorgen. Geboortebeer.nl is echter niet verantwoordelijk voor het niet tijdig arriveren van een poststuk of het arriveren op een onjuist adres, aangezien Geboortebeer.nl is aangewezen op de diensten van GLS Netherlands.

Overmacht
Indien Verkoper als gevolg van overmacht, waaronder begrepen al die omstandigheden waarin redelijkheid niet van Verkoper verwacht mag worden over te gaan tot levering, dan wel als gevolg van de omstandigheid dat Verkoper door haar eigen leverancier, ongeacht de reden daarvan, niet tot levering in staat wordt gesteld, zal Verkoper’s leveringstermijn worden verlengd met de duur van de hindering.

In geval van overmacht of een andere verhindering tot levering, kan de Verkoper te harer keuze de leveringsverplichting opschorten dan wel de overeenkomst laten ontbinden. Het voorgaande geeft Koper geen recht op enige schadevergoeding van welke aard dan ook, terwijl koper tevens Verkoper zal vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake.

Betaling
Nadat de gebruiker van de dienst gebruik gemaakt heeft is de gebruiker aan Geboortebeer.nl de op de website vermelde vergoeding verschuldigd. Alle online betalingsopdrachten geschieden via de payment service van docdata payments. Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van docdata payments van toepassing. docdata payments is een uiterst veilige service. De pagina waarin de betaling is beveiligd door middel van het SSL-protocol (SSL 3.0, RC4 with 128 bit encryption (High); RSA with 1024 bit exchange). Dit kunt u zelf controleren door in de betaalpagina op de rechterknop te klikken en dan voor 'properties' te kiezen.

SSL staat voor Secure Sockets Layer en is de meest gebruikte manier voor het aangaan van beveiligde electronische transacties op het internet. De methode gebruikt publieke sleutel cryptografie om beveiligd de sessiesleutel te genereren en uit te wisselen. De sessiesleutel wordt gebruikt voor symmetrische versleuteling. De SSL-functies in een webserver kunnen niet gebruikt worden zonder dat er een servercertificaat is aangekocht en configureerd is voor de website.

Factuur
De factuur zal u via de post of e-mail worden toegestuurd.

Eigendom
De handelsmerken, handelsnamen, beelden, illustraties logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Geboortebeer.nl herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Geboortebeer.nl. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Geboortebeer.nl.

Annulering
Geboortebeer.nl levert uitsluitend gepersonaliseerde producten waardoor uw recht de levering terug te zenden tot 7 werkdagen na levering komt te vervallen.

Garantie
Verkoper geeft geen enkele garantie, anders dan die welke de fabrikant van het desbetreffende goed verleent (fabrieksgarantie). Verkoper geeft eventuele klachten van Koper, zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid c.q. risico, door aan de fabrikant.

Privacy
De adresgegevens die door u worden ingevoerd, worden alleen voor de verzending van de goederen en voor de verwerking van de betaling gebruikt. Wij zullen nooit zonder uw toestemming de persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Informatie
Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd naar:
Fennis Creations
t.a.v. Geboortebeer.nl
Ludolphusstraat 9
8701 AH Bolsward (Frl)
info@geboortebeer.nl

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Geboortebeer.nl te allen tijde worden gewijzigd. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.